เวลาเกิด - ข้อมูลบอสใหม่ Sayta-RO Class3 Pre-Renewal
Vee Vee
เลเวล : 119
HP : 3869585
ขนาด : กลาง
ธาตุ : ไฟ
ประเภท : ปีศาจ
ระยะเวลาเกิด : 2 ชั่วโมง
แผนที่

nyd_dun01
Item Drops
Staff of Piercing 5% Enriched Elunium 5%
Magic Eyes 5% Enriched Oridecon 5%
Warlock's Battle Robe 2% Skull 100%
Rune Strawberry Cake 100% Delicious Shaved Ice 3%
ใบ Costume Item 10%

 

Siremaid
เลเวล : 119
HP : 3785236
ขนาด : กลาง
ธาตุ : น้ำ
ประเภท : ปลา
ระยะเวลาเกิด : 2 ชั่วโมง
แผนที่

bra_dun01
Item Drops
Harp of Nepenthes 10% Enriched Elunium 5%
Dress Hat 5% Enriched Oridecon 5%
Kuloren 5% Sharp Scale 100%
ใบ Costume Item 10%
       

 

Nephthys
เลเวล : 119
HP : 3837140
ขนาด : กลาง
ธาตุ : ไร้ธาตุ
ประเภท : มนุษย์
ระยะเวลาเกิด : 2 ชั่วโมง
แผนที่

in_sphinx03
Item Drops
Sasimi 7% Schweizersabel 3%
Pinwheel Hat 5%    
Aebecee's Raging Typhoon Armor 3%    
Big Fan Of Magic 100%    
ใบ Costume Item 10%

 

Aposis
เลเวล : 119
HP : 3732641
ขนาด : กลาง
ธาตุ : ความมืด
ประเภท : สัตว์
ระยะเวลาเกิด : 2 ชั่วโมง
แผนที่

moc_pryd05
Item Drops
Shining Scale 100% Energy Rune Guard 5%
Enriched Elunium 5% Parade Hat 5%
Enriched Oridecon 5%    
Krishna 7%    
ใบ Costume Item 10%

 

Arachne
เลเวล : 119
HP : 3732462
ขนาด : กลาง
ธาตุ : ไร้ธาตุ
ประเภท : Devil
ระยะเวลาเกิด : 2 ชั่วโมง
แผนที่

anthell01
Item Drops
Nipper 100% Silver Tiara 3%
Enriched Elunium 5% Vital Tree Shoes 5%
Enriched Oridecon 5%    
Hollgrehenn's Hammer 5%    
ใบ Costume Item 10%

 

Bell
เลเวล : 119
HP : 3490153
ขนาด : กลาง
ธาตุ : ไร้ธาตุ
ประเภท : Msrine
ระยะเวลาเกิด : 2 ชั่วโมง
แผนที่

beach_dun20
Item Drops
Phenomena Whip 5% Enriched Oridecon 5%
Nydhorgg's Shadow Garb [1] 1% Fit Pipe 30%
Bennit Doll Hat [1] 5% Sea-Otter Fur 100%
Enriched Elunium 5%    
ใบ Costume Item 10%

 

Crow
เลเวล : 119
HP : 3875314
ขนาด : กลาง
ธาตุ : ความมืด
ประเภท : Devil
ระยะเวลาเกิด : 2 ชั่วโมง
แผนที่

dic_fild02
Item Drops
Bill Guisarme 5% Enriched Elunium 5%
Renown Archer's Gloves 10% Enriched Oridecon 5%
Necromancer's Hood 5% Splendid Mirror 30%
Sand for Work 100%    
ใบ Costume Item 10%

 

Cucool
เลเวล : 119
HP : 3358741
ขนาด : กลาง
ธาตุ : ลม
ประเภท : Dragon
ระยะเวลาเกิด : 2 ชั่วโมง
แผนที่

abyss_02
Item Drops
Excalibur 2% Dragon Skin 100%
Chameleon Armor 5% Very Red Juice 55%
Enriched Elunium 5%    
Enriched Oridecon 5%    
ใบ Costume Item 10%

 

Dancer Isabelle
เลเวล : 119
HP : 3785214
ขนาด : กลาง
ธาตุ :น้ำ
ประเภท : Devil
ระยะเวลาเกิด : 2 ชั่วโมง
แผนที่

man_fild01
Item Drops
Phenomena Whip 5% Enriched Oridecon 5%
Foot Ring 5% Magical Lithography 20%
Winter Hat 8% Golden Ornament 100%
Enriched Elunium 5%    
ใบ Costume Item 10%

 

Dancer Michel
เลเวล : 119
HP : 3658222
ขนาด : กลาง
ธาตุ :น้ำ
ประเภท : Human
ระยะเวลาเกิด : 2 ชั่วโมง
แผนที่

man_fild01
Item Drops
Enriched Elunium 5% Spiritual Tunic 5%
Enriched Oridecon 5% 3carat Diamond 100%
Electric Guitar 5%    
Kwati Hat 5%    
ใบ Costume Item 10%


Fabilsag
เลเวล : 119
HP : 3585224
ขนาด : กลาง
ธาตุ : ไฟ
ประเภท : สัตว์
ระยะเวลาเกิด : 2 ชั่วโมง
แผนที่

mjo_dun03
Item Drops
Soldier Shotgun 10% Enriched Oridecon 5%
Chameleon Armor 5% Hand of God 100%
Sphinx Hat 10% Scorpion Claw 100%
Enriched Elunium 5%    
ใบ Costume Item 10%

 

Frozen Corpse
เลเวล : 119
HP : 3548952
ขนาด : กลาง
ธาตุ : ไฟ
ประเภท : ปีศาจ
ระยะเวลาเกิด : 2 ชั่วโมง
แผนที่

lou_dun02
Item Drops
Short Daenggie 100% Seal of Continental Guard 5%
Enriched Elunium 5%    
Enriched Oridecon 5%    
Celestial Axe 3%    
ใบ Costume Item 10%

 

Maiden Ghost
เลเวล : 119
HP : 3752482
ขนาด : กลาง
ธาตุ : วิญญาณ
ประเภท : ไรูปร่าง
ระยะเวลาเกิด : 2 ชั่วโมง
แผนที่

pay_dun03
Item Drops
Sealed Book 100% Jasper Crest 8%
Enriched Elunium 5%    
Enriched Oridecon 5%    
Tjungkuletti 5%    
ใบ Costume Item 10%

 

Werepot
เลเวล : 119
HP : 3854142
ขนาด : กลาง
ธาตุ : ความมืด
ประเภท : ปีศาจ
ระยะเวลาเกิด : 2 ชั่วโมง
แผนที่

tur_dun03
Item Drops
Treasure Box 100% Crown Parrots 5%
Enriched Elunium 5%    
Enriched Oridecon 5%    
Swordbreaker 3%    
ใบ Costume Item 10%

 

Headless Mule
เลเวล : 119
HP : 3525752
ขนาด : กลาง
ธาตุ : ไฟ
ประเภท : ปีศาจ
ระยะเวลาเกิด : 2 ชั่วโมง
แผนที่

mag_dun01
Item Drops
Flame Stone 100% Fireblend 8%
Ring Of Flame Lord 2% Guyak Shield 3%
Enriched Elunium 5%    
Enriched Oridecon 5%    
ใบ Costume Item 10%

 

Queen Mummy
เลเวล : 119
HP : 3685522
ขนาด : กลาง
ธาตุ : มืด
ประเภท : ผีดิบ
ระยะเวลาเกิด : 2 ชั่วโมง
แผนที่

moc_pryd03
Item Drops
Rotten Bandage100% Battlefield Textbook 10%
Enriched Elunium 5%    
Enriched Oridecon 5%    
Crown 5%    
ใบ Costume Item 10%

 

Quiem
เลเวล : 119
HP : 3632548
ขนาด : เล็ก
ธาตุ : ไร้ธาตุ
ประเภท : มนุษย์
ระยะเวลาเกิด : 2 ชั่วโมง
แผนที่

ra_san04
Item Drops
Lif Doll Hat 8% Ruffler 10%
Enriched Elunium 5%    
Enriched Oridecon 5%    
Puppet 100%    
ใบ Costume Item 10%

 

Requi
เลเวล : 119
HP : 3677452
ขนาด : เล็ก
ธาตุ : น้ำ
ประเภท : ไร้รูปร่าง
ระยะเวลาเกิด : 2 ชั่วโมง
แผนที่

ra_san04
Item Drops
Lif Doll Hat 8% Ruffler 10%
Enriched Elunium 5%    
Enriched Oridecon 5%    
Puppet 100%    
ใบ Costume Item 10%

 

Soul Taker
เลเวล : 119
HP : 3685255
ขนาด : กลาง
ธาตุ : ความมืด
ประเภท : ปีศาจ
ระยะเวลาเกิด : 2 ชั่วโมง
แผนที่

gefenia04
Item Drops
Death Guidance 11% Satanic Bone Helm 3%
Enriched Elunium 5%    
Enriched Oridecon 5%    
Meteo Plate Armor 3%    
ใบ Costume Item 10%

 

MoonLady
เลเวล : 119
HP : 3530002
ขนาด : ใหญ่
ธาตุ : ไฟ
ประเภท : Angel
ระยะเวลาเกิด : 2 ชั่วโมง
แผนที่

pay_dun02
Item Drops
Soft Silk 100% Red Silk Seal 5%
Enriched Elunium 5% Heavenly Maiden Robe 8%
Enriched Oridecon 5% Tiara [1] 0.5%
Tiara 5%    
ใบ Costume Item 10%

 

Santagirl
เลเวล : 119
HP : 3785214
ขนาด : กลาง
ธาตุ : วิญญาณ
ประเภท : มนุษย์
ระยะเวลาเกิด : 2 ชั่วโมง
แผนที่

xmas_dun02
Item Drops
Angel Wing Ears 8% Warlock's Magic Wand 0.5%
Tam 5%    
Enriched Elunium 5%    
Enriched Oridecon 5%    
ใบ Costume Item 10%

 

Lunatic Girl
เลเวล : 119
HP : 3479100
ขนาด : กลาง
ธาตุ : ไร้ธาตุ
ประเภท : มนุษย์
ระยะเวลาเกิด : 2 ชั่วโมง
แผนที่

prt_fild03
Item Drops
Bunny Top Hat 10% Bunny Slipper 10%
Bunny Band 10% Drooping Bunny 10%
Enriched Elunium 5% Sheila Hairnet 10%
Enriched Oridecon 5%    
ใบ Costume Item 10%

 

Piamette
เลเวล : 119
HP : 3534981
ขนาด : กลาง
ธาตุ : ความืด
ประเภท : มนุษย์
ระยะเวลาเกิด : 2 ชั่วโมง
แผนที่

abbey02
Item Drops
Brynhild 1% Twin Edge of Naght Sieger 1%
Bradium Brooch 15% Twin Edge of Naght Sieger 1%
Bradium Ring 15% Enriched Elunium 5%
Bradium Earring 15% Enriched Oridecon 5%
ใบ Costume Item 10%

 

Shining Int
เลเวล : 119
HP : 3658222
ขนาด : กลาง
ธาตุ : ผีดิบ
ประเภท : ปีศาจ
ระยะเวลาเกิด : 2 ชั่วโมง
แผนที่

mjolnir_05
Item Drops
Enriched Elunium 5% Zweihander 5%
Enriched Oridecon 5% Immaterial Sword 1%
Spiky Band 3.5% Full Plate [1] 2.5%
Broad Sword [2] 30%    
ใบ Costume Item 10%

 

Evolution Gloom Under
เลเวล : 119
HP : 3637418
ขนาด : ใหญ่
ธาตุ : วิญญาณ
ประเภท : ปีศาจ
ระยะเวลาเกิด : 2 ชั่วโมง
แผนที่

cmd_fild02
Item Drops
Enriched Elunium 5% Machoman's Glasses 3%
Enriched Oridecon 5% Musketeer Hat 7.5%
Hurricane's Fury 5%    
Life Link 5%    
ใบ Costume Item 10%

 

Tooth Flower
เลเวล : 119
HP : 3584411
ขนาด : กลาง
ธาตุ : ดิน
ประเภท : พืช
ระยะเวลาเกิด : 2 ชม
แผนที่

mosk_dun02
Item Drops
Enriched Elunium 5% Chakram 15%
Enriched Oridecon 5%    
Fairy Flower 5%    
Flower Hat 7.5    
ใบ Costume Item 10%

 

Master Mummy
เลเวล : 119
HP : 3804100
ขนาด : กลาง
ธาตุ : ความมืด
ประเภท : ผีดิบ
ระยะเวลาเกิด : 2 ชม
แผนที่

ra_fild01
Item Drops
Enriched Elunium 5% Slash 7.5%
Enriched Oridecon 5% Fashion Hip Sack 5%
Hollgrehenn's Hammer 5% Merchant Figure 5%
Father's White Moustache 5%    
ใบ Costume Item 10%

 

Happy
เลเวล : 119
HP : 3784521
ขนาด : กลาง
ธาตุ : ความมืด
ประเภท : สัตว์
ระยะเวลาเกิด : 2 ชม
แผนที่

moc_pryd06
Item Drops
Enriched Elunium 5% Lesser Elemental Ring 5%
Enriched Oridecon 5% Combo Battle Glove 1%
Ice Pick 1%    
Ice Pick [1] 0.5%    
ใบ Costume Item 10%

Tutankhamen
เลเวล : 119
HP : 3453252
ขนาด : กลาง
ธาตุ : ไฟ
ประเภท : มนุษย์
ระยะเวลาเกิด : 2 ชั่วโมง
แผนที่

in_sphinx5
Item Drops
Bullock Helm 7% Necklace of Wisdom 100%
Enriched Elunium 5%    
Enriched Oridecon 5%    
Veteran Axe 10%    
ใบ Costume Item 10%

 

Seth
เลเวล : 119
HP : 3726314
ขนาด : กลาง
ธาตุ : ไร้ธาตุ
ประเภท : สัตว์
ระยะเวลาเกิด : 2 ชั่วโมง
แผนที่

bra_fild01
Item Drops
Academy Of Badge 8% 2carat Diamond 100%
Exorcism Bible 8%    
Enriched Elunium 5%    
Enriched Oridecon 5%    
ใบ Costume Item 10%

 

Valkyrie
เลเวล : 119
HP : 3764289
ขนาด : กลาง
ธาตุ : ศักสิทธิ์
ประเภท : มนุษย์
ระยะเวลาเกิด : 2 ชั่วโมง
แผนที่

odin_tem01
Item Drops
Valkyrian Armor 1% Enriched Elunium 5%
Valkyrian Manteau 1% Enriched Oridecon 5%
Valkyrian Shoes 1% Bloody Edge 100%
Valkyrie Helm 1%    
ใบ Costume Item 10%

 

Guardian Angel
เลเวล : 119
HP : 3472638
ขนาด : ใหญ่
ธาตุ : ศักสิทธิ์
ประเภท : Angel
ระยะเวลาเกิด : 2 ชั่วโมง
แผนที่

odin_tem02
Item Drops
Valkyrian Armor 1% Enriched Elunium 5%
Valkyrian Manteau 1% Enriched Oridecon 5%
Valkyrian Shoes 1% Bloody Edge 100%
Valkyrie Helm 1%    
ใบ Costume Item 10%

 

High Lord of Death
เลเวล : 119
HP : 3817273
ขนาด : ใหญ่
ธาตุ : ศักสิทธิ์
ประเภท : ปีศาจ
ระยะเวลาเกิด : 2 ชั่วโมง
แผนที่

nif_fild02
Item Drops
Enriched Elunium 5% Broken Thermometer 100%
Enriched Oridecon 5% Brynhild 1%
Combat Knife 1% Old Purple Box 100%
Ice Pick[1] 0.1%    
ใบ Costume Item 10%

 

High Wounded
เลเวล : 119
HP : 3652145
ขนาด : ใหญ่
ธาตุ : น้ำ
ประเภท : ปีศาจ
ระยะเวลาเกิด : 2 ชั่วโมง
แผนที่

moc_fild20
Item Drops
Diabolus Ring 1% Diabolus Boots 1%
Diabolus Robe 1% Old Purple Box 100%
Diabolus Armor 1% Seal of Continental Guard 5%
Dark Bacilium 1% Rune Spellstone 5%
ใบ Costume Item 10% Death Loop 5%

 

High Baphomet
เลเวล : 119
HP : 3966255
ขนาด : ใหญ่
ธาตุ : มืด
ประเภท : ปีศาจ
ระยะเวลาเกิด : 2 ชั่วโมง
แผนที่

juperos_02
Item Drops
Majestic Goat 5% Holy Robe 8%
Majestic Goat [1] 2% Enriched Elunium 10%
Crescent Scythe 10% Enriched Oridecon 10%
Crescent Scythe [1] 5%    
ใบ Costume Item 10%

 

Water Ifrit
เลเวล : 119
HP : 3698555
ขนาด : กลาง
ธาตุ : น้ำ
ประเภท : ปัศาจ
ระยะเวลาเกิด : 2 ชั่วโมง
แผนที่

tha_t06
Item Drops
Enriched Elunium 10% Hellfire 5%
Enriched Oridecon 10% Ring Of Flame Lord 1.5%
Spiritual Ring 3% Ring Of Resonance 1.5%
Flame Heart 100%    
ใบ Costume Item 10%

 

Dark Ifrit
เลเวล : 119
HP : 3623154
ขนาด : กลาง
ธาตุ : ความมืด
ประเภท : ปีศาจ
ระยะเวลาเกิด : 2 ชั่วโมง
แผนที่

lhz_dun01
Item Drops
Enriched Elunium 10% Hellfire 5%
Enriched Oridecon 10%   Ring Of Flame Lord 1.5%
Spiritual Ring 3%   Ring Of Resonance 1.5%
Flame Heart 100%    
ใบ Costume Item 10%

 

Hell Wolf
เลเวล : 119
HP : 3760000
ขนาด : ใหญ่
ธาตุ : ไฟ
ประเภท : สัตว์
ระยะเวลาเกิด : 2 ชั่วโมง
แผนที่

mag_dun02
Item Drops
Enriched Elunium 5% Katar of Raging Blaze 5%
Enriched Oridecon 5%    
Fireblend 2%
   
ใบ Costume Item 10%